м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Інклюзивне навчання

Інклюзивна освіта

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

   Внаслідок особливостей, пов’язаних зі станом здоров’я, психіки, розумового розвитку, стану аналізаторів, нервової системи, здобувачі освіти з особливими освітніми потребами є надзвичайно уразливими щодо впливів з боку як макросоціуму, так і мікросоціуму. Їм набагато складніше пристосуватися до умов суспільства, побудувати стратегію і тактику власного життєвого шляху, оволодіти навіть нескладними знаннями, уміннями, навичками. Суспільство готове надати цим людям психологічну, педагогічну, соціальну підтримку та супровід. Одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти у наш час є сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.  Стратегічним підґрунтям для цього є Конвенція ООН про права людей з інвалідністю,ратифікована Україною у 2008 році, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими потребами тощо.

   Саме в закладах професійної (професійно-технічної) освіти кожна людина може показати свою індивідуальність. Стратегія розвитку інклюзії  закладу професійної (професійно-технічної) освіти — це не просто сума якихось пропозицій зі здійснення в закладі освіти додаткових дій та ініціатив по відношенню до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у ній розкриваються способи позитивної зміни закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до інклюзивних цінностей.

   «Повноцінна участь» у концепції інклюзії — це спільне навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у навчанні з іншими здобувачами освіти, співпраця з ними, набуття спільного досвіду. Вона передбачає активне залучення до освітнього процесу кожного здобувача освіти й безумовне прийняття кожного здобувача освіти таким, яким він / вона є. Інклюзія починається з того, що визнається наявність відмінностей між здобувачами освіти. Під час розвитку інклюзивного підходу до навчання такі відмінності враховуються і є основою освітнього процесу. За такого підходу можуть також знадобитися істотні зміни у освітньому  середовищі. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білоцерківський професійний ліцей» – один із небагатьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

   В ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» діти з особливими освітніми потребами мають змогу отримати такі професії як «Різьбяр по дереву та бересту», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Тут навчаються діти з вадами слуху, легкою розумовою відсталістю  та фізичними вадами. 

    Інклюзивна освіта необхідна в першу чергу для дітей з обмеженими особливостями, адже вони мають право на таку ж освіту, як і всі. Потрібно пропагувати толерантне ставлення до особливих дітей.

    Інклюзія – спосіб інтегрувати дитини з особливими освітніми потребами, дитини з інвалідністю в суспільство дітей з нормальним розвитком.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Перевага  інклюзивної освіти для інших здобувачів освіти:

Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

Діти вчаться співробітництву.

Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Перевага  інклюзивної освіти для педагогів, майстрів виробничого навчання, інших спеціалістів:

Вчителі, майстри виробничого навчання інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості здобувачів освіти.

Вчителі, майстри виробничого навчання  оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Спеціалісти (медики, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше наближені до умов і стилю життя усієї громади.  Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя.

Для ознайомлення:

Закон України «Про охорону дитинства» 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». 

Конвенція ООН про права дитини.

Конвенція про права осіб із інвалідністю.

Факультативний протокол до Конвенції про права осіб із інвалідністю.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

      ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

    Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

 Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні.

 Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

МЕТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

      Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.

 Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно-орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

     Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими потребами. Батьки залучені до процесу навчання.

Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів.

У дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у школі та поза її межами; моделюються належні способи взаємодії з колективом.

Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Документи для вступу

Згідно з Законом України «Про професійну(професійно-технічну) освіту» прийом громадян до закладів професійної освіти здійснюється приймальною комісією закладу освіти за установленим порядком, розробленим на підставі типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

Перелік документів:

1. Оригінал документа про освіту.

2. Медична довідка (форма 086-У з щепленнями).

3. Копія паспорта.

4.Копія ідентифікаційного номера.

5. Копія посвідчення постраждалого від катастрофи на ЧАЕС.

6. Довідка з місця проживання та склад сім’ї.

7. Шість фотокарток (3х4 см.).

8. Довідка про соціальний статус (за наявності).

9. Папка на зав’язках.

10.Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти);

11.Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), що надається лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) для неповнолітніх осіб або медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) для повнолітніх осіб.

12.Письмове звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з його батьків (чи іншого законного представника) на ім’я директора закладу освіти.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

    Прийом вступників з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраною професією, здійснюється з урахуванням їх прав та гарантій, визначених чинним законодавством України та Порядком організації інклюзивного навчання в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», затвердженого наказом від 02.09.2019 № 137.

    Вступники з особливими освітніми потребами подають документи, відповідно до Правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківський професійний ліцей» на 2020 рік, до яких додають:

 - Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти);

- Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), що надається лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) для неповнолітніх осіб або медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) для повнолітніх осіб.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ

    На підставі поданих документів та письмової заяви вступника з особливими освітніми потребами або одного з його батьків (чи іншого законного представника), в ліцеї утворюється інклюзивна група. Навчання в інклюзивній групі проводиться на підставі:

- індивідуального навчального плану;

- індивідуальної програми розвитку.

    Індивідуальна програма розвитку складається на кожного здобувача освіти з особливими освітніми потребами за формою згідно з додатком до Постанови КМУ № 588 від 09.08.2017, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю або одного з батьків (чи інших законних представників), затверджується керівником ліцею та підписується ним або одним з батьків (чи інших законних представників).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

  Психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами передбачає вивчення індивідуальних потреб здобувача освіти, забезпечення системної психологічної допомоги, адаптації до освітнього процесу в ліцеї, підтримку у спілкуванні та комунікації з іншими здобувачами освіти, педагогами, спостереження за станом здоров’я, сприяння у організації дозвілля, моніторинг виконання індивідуального навчального плану, індивідуальні консультації із здобувачем освіти, батьками чи іншими законними представниками. До складу команди психолого-педагогічного супроводу залучаються: соціальний педагог та практичний психолог, педагогічні працівники ліцею, які безпосередньо працюють із здобувачами освіти, зокрема майстри виробничого навчання та викладачі, керівник фізичного виховання, вихователь, медичний працівник, керівники гуртків (за потреби), представник адміністрації. Персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу затверджується наказом керівника ліцею.

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

   Територія ліцею, а також навчальний корпус та гуртожиток пристосовані для потреб осіб з інвалідністю, встановлено пандус для безперешкодного доступу до будівлі. У гуртожитку створено умови для комфортного проживання та харчування здобувачів освіти: кожна кімната забезпечена м’яким та твердим інвентарем; є кухня з холодильником, електричною плитою, та іншим обладнанням в достатньої кількості на кожного мешканця; санвузли обладнані бойлерами, пральними машинами, душовими кабінами.

   Контактна інформація про відповідальних осіб з питань інклюзивної освіти: Сусленко Олексій Володимирович – заступник директора з навчальної роботи. Блоцька Яна Володимирівна  – соціальний педагог.

     Телефони: приймальня (04463) 39-15-28,

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ОСОБАМ  З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

1. Оригінал документа про освіту.

2. Медична довідка (форма 086-У з щепленнями).

3. Копія паспорта.

4. Копія ідентифікаційного номера.

5. Копія посвідчення постраждалого від катастрофи на ЧАЕС.

6. Довідка з місця проживання та склад сім’ї.

7. Шість фотокарток (3х4 см.).

8. Довідка про соціальний статус (за наявності).

9. Папка на зав’язках.

10. Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти);

11. Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), що надається лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) для неповнолітніх осіб або медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) для повнолітніх осіб.

12. Письмове звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з його батьків (чи іншого законного представника) на ім’я директора закладу освіти