м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Інклюзивне навчання

    Внаслідок особливостей, пов’язаних зі станом здоров’я, психіки, розумового розвитку, стану аналізаторів, нервової системи, здобувачі освіти з особливими освітніми потребами є надзвичайно уразливими щодо впливів з боку як макросоціуму, так і мікросоціуму. Їм набагато складніше пристосуватися до умов суспільства, побудувати стратегію і тактику власного життєвого шляху, оволодіти навіть нескладними знаннями, уміннями, навичками. Суспільство готове надати цим людям психологічну, педагогічну, соціальну підтримку та супровід. Одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти у наш час є сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.  Стратегічним підґрунтям для цього є Конвенція ООН про права людей з інвалідністю,ратифікована Україною у 2008 році, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими потребами тощо. 

     Саме в закладах професійної (професійно-технічної) освіти кожна людина може показати свою індивідуальність. Стратегія розвитку інклюзії  закладу професійної (професійно-технічної) освіти — це не просто сума якихось пропозицій зі здійснення в закладі освіти додаткових дій та ініціатив по відношенню до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у ній розкриваються способи позитивної зміни закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до інклюзивних цінностей. «Повноцінна участь» у концепції інклюзії — це спільне навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у навчанні з іншими здобувачами освіти, співпраця з ними, набуття спільного досвіду. Вона передбачає активне залучення до освітнього процесу кожного здобувача освіти й безумовне прийняття кожного здобувача освіти таким, яким він / вона є. Інклюзія починається з того, що визнається наявність відмінностей між здобувачами освіти. Під час розвитку інклюзивного підходу до навчання такі відмінності враховуються і є основою освітнього процесу. За такого підходу можуть також знадобитися істотні зміни у освітньому  середовищі. Державний професійно-технічний навчальний заклад  «Білоцерківський професійний ліцей» – один із небагатьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

    В ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» діти з особливими освітніми потребами мають змогу отримати такі професії як «Різьбяр по дереву і бересту», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Тут навчаються діти з вадами слуху, фізичними вадами та з затримкою психічного розвитку. Офіційно програма інклюзії працює з вересня 2019 року. Але перші групи дітей з вадами слуху стали набирати ще на початку 2000-х років.

 Інклюзивна освіта необхідна в першу чергу для дітей з обмеженими особливостями, адже вони мають право на таку ж освіту, як і всі. Потрібно пропагувати толерантне ставлення до особливих дітей.

   Інклюзія – спосіб інтегрувати дитини з особливими освітніми потребами, дитини з інвалідністю в суспільство дітей з нормальним розвитком.

    Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

   Перевага  інклюзивної освіти для інших здобувачів освіти:

   Перевага  інклюзивної освіти для педагогів ,  майстрів виробничого навчання, інших спеціалістів:

    Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше наближені до умов і стилю життя усієї громади.  Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя.

Для ознайомлення:

Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

 Конвенція ООН про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 Конвенція про права осіб із інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 Факультативний протокол до Конвенції про права осіб із інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

     ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». 

   Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

   Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні.

     Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

МЕТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

      Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.

 Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ