м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Єдині педагогічні вимоги для здобувачів освіти ДПТНЗ "Білоцерківський професійний ліцей"

Стипендіальне забезпечення учнів

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної
допомоги та преміювання учнів
ДПТНЗ "Білоцерківський професійний ліцей"

1. Загальні положення.

1.1. Положення про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання розроблене відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту» та Постанови  Кабінету Міністрів України №882 від 12 липня 2004 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати стипендій» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року №150, від 15 лютого 2006 року №157, від 5 березня 2008 року №165. Згідно рішення стипендіальної комісії.
1.2. Для вирішення питань призначення та позбавлення стипендії, надання матеріальної допомоги, заохочення учнів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності відповідним наказом по ліцею створюється стипендіальна комісія.
1.3. Реєстр учнів, яким призначена стипендія, затверджується наказом директора за подання стипендіальної комісії.
1.4. Стипендія виплачується 1-раз на місяць у термін визначений статутом ліцею.
1.5. Стипендіальна комісія засідає після закінчення І та ІІ семестру, а також по мірі необхідності, якщо надходять рапорти майстрів вн та класних керівників груп, про вирішення призначення та виплату стипендій учням.
1.6. За поданням стипендіальної комісії пропозицій щодо нарахування та позбавлення стипендії учням директор ліцею видає відповідний наказ.


2. Призначення та термін повноважень стипендіальної комісії.
2.1. Стипендіальна комісія призначається наказом директора ліцею на навчальний рік.
2.2. До складу комісії входять:
Директор ліцею – голова комісії
Заступник директора з ВР – заступник голови ком.
Заступник директора з НВР ;- член комісії
Заступник директора з НР;- член комісії
Старший майстер;- член комісії
Голова профспілкового комітету;- член комісії
Голова учнівського самоврядування – член комісії.
2.3. Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня наступного навчального року.


3. Розмір та призначення стипендії.
3. Професійний ліцей у межах коштів, передбачених для виплати першочергово призначає стипендії учням:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- з числа осіб, яким згідно із законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
- які є інвалідами дитинства та інвалідами І та ІІ групи;
- які за результатами семестрового контролю мають не менше 7 балів з кожного предмета.
3.1. Стипендіальна комісія у межах коштів передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічної та соціальної стипендії учням.
3.2. Професійно-технічний навчальний заклад у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічної стипендії учням:
а) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
б) з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні стипендії;
в) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
г) які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;
д) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання.
Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
а) учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
б) учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
3.3. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 40 грн.
3.4. Учні, які за результатами семестрового контролю мають «1-3» бали успішності з одного і більше навчальних предметів профтехциклу та професійно-практичної підготовки – за дванадцятибальною шкалою, або не атестацію з навчальних предметів, стипендія на наступне півріччя не призначається.
3.5. Також не призначається стипендія учням, які не підтвердили відповідним документом тимчасову непрацездатність і мають більше 50 відсотків годин пропусків без поважних причин за місяць.
3.6. В окремих випадках, коли учні, зазначені в пункті 3.2. цього положення, мають не атестацію більше 50 відсотків від загальної кількості навчальних предметів на курсі, їх позбавлення за поданням стипендіальної комісії, розглядається та затверджується педагогічною радою.
3.7. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
3.8. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну таабо соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
3.9. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну таабо соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
3.10. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.
3.11. Учні, які позбавлені стипендії, мають право на її відновлення у разі перездачі заборгованостей на протязі двох місяців, що настають за місяцем у якому закінчився семестр згідно з навчальним планом.


4. Призначення та розміри стипендіального забезпечення в окремих випадках учням, які навчалися за державним замовленням і:
4.1. Перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;
4.2. Учням, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями;
4.3. Учням, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
4.4. Поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю;
4.5. У разі коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.
4.6. Додатково виплачується соціальна стипендія учням, які є інвалідами по зору і слуху у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
4.7. Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.
4.8. Учням, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендій, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі – 130 гривень.


5. Надання матеріальної допомоги та преміювання.
5.1. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, ліцей використовує не менш 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та преміювання.
5.2. Надання матеріальної допомоги здійснюється за відповідним наказом директора ліцею, виходячи із рішення стипендіальної комісії за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання, або батьківського комітету групи де навчається учень.
5.3. Матеріальна допомога виплачується:
учням, якщо вони втратили одного із батьків;
учням сиротам, та напівсиротам;
учням із багатодітних та малозабезпечених сімей;
учням в яких дуже тяжке матеріальне становище;
учням, які потребують лікування;
учням, які мають інвалідність та батьків-інвалідів;
учням, батьки яких є інвалідами аварії на ЧАЕС
учням, батьки яких є учасниками бойових дій.
5.4. Преміювання здійснюється за відповідним наказом директора ліцею, виходячи із рішення стипендіальної комісії, за поданням класного керівника та майстра виробничого навчання, заступників директора, старшого майстра, викладачів.
5.5. Преміювання учнів проводиться:
за особливі успіхи в навчанні та зразкову поведінку;
створення та оновлення матеріально-технічної та методичної бази ліцею;
за виконання господарських робіт;
за заняття призових місць в спортивних змаганнях, конкурсах професійної майстерності, предметних олімпіадах, та інших конкурсах і змаганнях, які проводяться в ліцеї або проводяться управлінням ПТО.
за активну участь в культурному житті ліцею та групи.
5.6. Розмір матеріальної допомоги та премії встановлюється стипендіальною комісією.